Updates

三項鐵人 Triathlon

十個關於三鐵的問題

2016-11-17

成日有人問我點解玩三鐵,三鐵有乜咁好玩?三鐵其實係乜鬼?點玩法?點乜乜點物物?查實呢,本人只係一兜業餘過業餘嘅運動員...
[more...]
Get Moving