Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > 3個小朋友的媽 推車跑全馬破世界紀錄
打破全馬紀娽的一刻

媽媽肯定係世上最堅毅、最勇敢、最有忍耐力嘅生物。呢位媽媽,意志力就更為驚人,因為佢推住3個小朋友,跑出一個震驚14億人嘅時間,打破世界紀錄。

35歲媽媽 Cynthia,佢唔剩止鍾意長跑,仲係推住佢嘅小朋友一齊跑。2018年,佢已經以1:29:08打破「推住3個小朋友跑半馬」嘅世界紀錄。之後,佢決意要打破埋全馬嘅世界紀錄,於是由冬天開始,堅持練習,每日跑超過30公里 (佢練習係私自跑,唔會推住BB)。

Cynthia打破半馬時刻

雖然加緊練習,不過佢仍然有危機。因為三位小朋友: 一位6歲、一位歲、一位1歲,一日一日長大,亦越來越重。到正式比賽時,三位加埋有成185磅!

好彩 Cynthia 喺正式比賽時,發揮正常,跑出3:11,比之前紀錄4:04快足成個鐘!

賽後,有記者問 Cynthia 做乜搵啲咁嘢嚟搞,佢答:

「我住喺蒙太拿,推BB車出出入入係我日常嘅生活。同小朋友一齊做運動亦我好鍾意做嘅事。」

遲下當家豪同潔貞生多幾個,都有潛力去打破呢項世界紀錄!

資料來源: Runner’s World

Fitz連結: