Fitz > 裝備 Gear > 健康手帶邊條最準?

健康手帶 fitness tracker健康手帶越嚟越hit,好多人都心郁郁想買返條,除咗外觀要夠型,大家有無考慮過咁多品牌,量度健康數據嘅準確程度都有唔同? 根據艾奧瓦州立大學嘅Yang Bai研究發現,市面流行嘅健康手帶一般都存在誤差,貴嘅未必更好,有名人戴嘅亦未必靠得住,就算最準確嘅BodyMedia Core,仍然有15%誤差,相信呢個科技仍有待改進。以下就係研究結果:

計算能量消耗(卡路里)誤差

  1. BodyMedia Core 15%
  2. FitBit Flex 16%
  3. Nike+ FuelBand SE 16-18%
  4. Actigraph GT3X+ 16-18%
  5. JawBone UP 16-18%
  6. Misfit Shine 30%
  7. Polar Loop 40%

(與便攜式運動心肺功能測量儀Oxycon Mobile相比)

健康手帶邊條最準_01

研究方法:研究員找來超過五十位年齡18-65歲人士進行測試,手上同時間戴上七款裝置,分別做三組活動 — 25分鐘溫和活動、25分鐘帶氧運動,25分鐘阻力運動,每組活動之間休息五分鐘,最後同監察卡路里燃燒量嘅Oxycon Mobile對照數據,找出誤差。

參考:Sunday Mail、蘋果日報