Fitz > 生活 Life > 本地遊 Local > 康文署賞花情報 | 三月花期去沙田睇櫻花
石門安景街公園櫻花

香港踏入春季,又係花卉盛開之時。康文署網站的「賞花情報」,最近新增3種三月盛開嘅花卉介紹,包括櫻花、黃花風鈴木以及宮粉羊蹄甲。

翻查網頁介紹,各個公園暫時只有櫻花開得較為燦爛,以位於沙田石門的安景街公園,及大埔海濱公園最出色。

各個公園櫻花開放情況

石門安景街公園

大埔海濱公園櫻花

賞花情報會定時更新,各位可留意網站的最新介紹。