Fitz > 生活 Life > Strava年終盤點: 2021年全球人類運動量增63%,跑步PB次數升2倍

2021年,大家有無多做運動? 數字唔會講大話,運動應用程式 Strava 發佈佢哋全球用戶運動數據统計,2021年全球各國唔同性別嘅朋友,運動時間都有增長。

Strava 2021年用戶上傳嘅運動數據,達到破紀錄18億次,平均每星期上傳 3700 萬次,升幅達63.6%。

運動次數急升

以運動類別去計,最多人做運動依次為步行 (walking)、健行 (hiking) 及瑜伽。其中步行次數增幅為3倍,健行次數增幅1.7倍。

跑步PB增2倍

做運動次數多咗,成績亦有顯著提升。當中用戶嘅跑步個人最佳時間 (PB) 次數,比2019年增幅為2倍,呢方面包括由5公里、半馬以至全馬各項距離。

訂下目標有助維持好成果

Strava 提醒大家,為自己訂下運動目標,有助維持良好運動習慣。佢哋嘅數據顯示:

  • 有設訂目標嘅用戶,會比起無目標嘅用戶,每個月運動時數會多2小時
  • 有參加團體挑戰賽嘅用戶,於30日內上傳活動嘅次數,會大幅增加

數據亦顯示,參加團體活動嘅用戶,對於做運動會有更大推動力,亦有較持續成效。所以,2022年大家不妨訂下目標,與好友一齊迎接健康一年。

資料: StravaSwiss Cycle