Fitz > 新聞 News > 中國機構設「麻將運動員」註冊制度,網上登記人數眾多癱瘓伺服器
唔少大陸人鍾情打麻雀

大陸民間盛行打麻雀,更有一個叫「國際麻將聯盟」嘅組織。佢早前聯同「中國棋院杭州分院」成立「麻將運動技術等級評定中心」,推出《麻將運動技術技能等級評定管理辦法》,將打麻雀活動視為正規運動,更建立「麻將運動員」登記制度,只要識打麻雀就可以登記註冊,結果登記首日報名人數太多,伺服器癱瘓。

「麻將運動員」註冊制度

  1. 需經指定程式登記
  2. 分三個項目:「四川麻雀」(無得上只有碰)、「國際麻雀」(類似廣東牌,打埋花) 以及「立直麻雀」(類似日本牌,叫糊要出聲)
  3. 麻將運動員技術等級共18級,分為業餘和職業兩個層級
  4. 一般人都可註冊,每級都要考核,10條問題答啱7條就可以升級

機構發言人話,頭兩級會好容易,之後會越來越難。佢仲話透過註冊制度,可以大家更明白麻雀係一種健康嘅智力運動,並唔係玩玩下。有網民更加認為,呢個制度可以令麻雀有朝一日成為奧運項目。

資料: 新浪財經