Fitz > 新聞 News > 百厭星玩轉阿里山 | 即時影像鏡頭變自拍棍

阿里山係台灣熱門旅遊地點,當局為咗令上唔到山民眾都可以欣賞山上風景,喺山上設置7部即時影像鏡頭,民眾喺屋企上網都可以睇到實時風景。

不過,日前有登山者破壞鏡頭。從影像所見,呢班為數大約10名嘅年輕男女,佢哋為咗將自己攝入鏡頭,動手將鏡頭反轉再反轉。有關片段即時上網,犯案過程無所遁形,罪證確鑿。

阿里山管理處話,呢個係刑事毁壞行為,佢哋已經報警,並同呼籲民眾唔好再搞呢啲攝錄鏡頭。

原本攝錄鏡頭拍到嘅影像

資料: Yahoo! 台灣


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/