Fitz > 生活 Life > [12.21木星合土星] 794年以來兩大行星最接近 世界將有大事發生?

12月香港將出現兩個天文現象,除咗12月14日前後嘅「雙子座流星雨」,12月21日冬至日仲有「木星合土星」,天文迷將會好唔得閒。

西南係最佳觀賞位置

「木星合土星」(Great Conjunction),係指木星同土星運行於「黃經」相同位置,大約每19至20年就會相遇一次。而今次木星同土星距離相當接近,對上一次咁近已經要數到1226年。

當日有機會睇到木星同土星,以及佢哋嘅衛星

從12月17日開始,兩個行星會開始走近,並於12月21日下午6:00晚上7:30最接近,相距約6角分 (Arcminute)。從香港觀望,最好嘅觀賞位置係西南偏西方向,從地平線往上望,就可以睇到呢個天文現象。

凶兆降臨人世

曾於2019年預測2020有大災難嘅 印度14歲男孩Abhigya Anand,亦預計呢次「木星合土星」會令地球帶來飢荒及大禍害。事實上,中國官方史書亦有記載呢個天文現象,稱之為「歲星犯填星」。有台灣占星師審視過2000多年來兩星相遇時嘅中西歷史,發現有唔少大事發生:

  • 公元829年,唐文宗大和三年,宮廷政治混亂,黨爭嚴重。宦官開始當權,促成唐朝衰落,藩鎮割劇,唐朝走向滅亡
  • 公元1226年,南宋寶慶二年,蒙古滅西夏並開始進軍中原,南宋滅亡之始
  • 公元1285年,元世祖 (忽必烈) 至元二十二年,蒙古軍攻佔越南、匈牙利,世界翻天覆地
  • 公元1782年,乾隆四十七年,滿清走向衰落,乾隆帝開始對人民進行思想鉗制,大興文字獄。該年發生海富潤案。
蒙古軍入侵匈牙利

之不過咁,占星同預言都缺乏科學根據,茶餘飯後談論一下無妨,認真就輸了。

資料: Forbes


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: http://fitz.hk/contribute/