Fitz > 生活 Life > 健康 Health > 起身鬧鐘響一次就夠! 多次響鬧反而令人更攰

唔少人驚朝早瞓過籠,鬧鐘響一次都唔醒,為求保險就會 set 幾個響鬧。不過,專家話呢個做法其實會令人體累積更多疲勞,瞓咗都補唔返。

韓國 Youtube 頻道 알고보면 (如果你知道點讀的話) 以真實個案探討呢個問題。有家庭主婦每朝大清早要照顧小朋友,佢為咗準時起身,就一次過set好多次鬧鐘,喺臨起身嘅時間大概每隔5分鐘響一次。太太好擔心咁樣會影響健康。

腦部腺苷令人感疲勞

韓國睡眠專家解釋,人清醒嘅時候,腦部會釋放一種叫腺苷 (adenosine) 嘅內分秘,腺苷會積聚在腦部,到一定水平後腦部會發出訊息叫你休息。到你到達深層睡眠時,腺苷就會停止分泌並被排走,頭腦再次清晰。

圖: 香港大學心理學系睡眠研究所

專家話,如果唔係一次過清醒,而係透過多次響鬧鐘令自己起床,腦部感受到身體仍然處於勞累,反而分泌更多腺苷,長遠來講會造成「慢性疲勞」嘅問題,即係話日常睡眠已經唔可以令你完全休息。

專家提醒,最理想嘅起床方法係瞓到自然醒,如果要靠鬧醒叫你起身,就最好響一次。難就或者難啲,不過畀啲掙扎啦!

資料: 알고보면香港大學心理學系睡眠研究所


文章為作者意見,不代表Fitz立場。
歡迎投稿: https://fitz.hk/contribute/