Fitz > 運動 Sports > 行山 Hiking > [街坊行山團] 柴灣區 西灣炮台晨運徑

港島東端為二戰前嘅軍事戰略重地,由西灣河鯉魚門,以至砵甸乍山,都有唔少戰爭遺跡。柴灣嘅西灣山,亦有當年作戰時嘅炮台及棄置軍營,如今係晨運或行山嘅好處。

柴灣區 西灣炮台晨運徑

路線詳情

  • 起點: 柴灣北配水庫遊樂場 (東區醫院側)
  • 終點: 柴灣道兒童遊樂場 (筲箕灣消防局對面)
  • 距離: 1.5公里
  • 需時: 約0.5小時
  • 路況: 全程石屎路,少數斜路、樓梯

沿途景觀