Fitz > 運動 Sports > 跑步 Running > [不要對歪理麻木] 獲警發反對通知 新鴻基地產香港10公里挑戰賽擬取消

田總公佈,自2003年開始舉辦嘅「天水圍10公里賽」,「因接獲警方對比賽發出反對通知」,而宣告取消。

呢兩個月來體育運動活動「攬炒成風」,大家唔多唔少都習以為常,不過田總通告嘅第一句「接獲警方對比賽發出反對通知」呢14個字,就有如投下一個重型炸彈,令人驚醒:

  1. 原來警方可以就體育比賽操生殺大權
  2. 之前不斷有人話「跑步無關政治」、「運動不談政事」,呢次之後相信佢哋都無聲出。

更加可怕嘅係,用之前警方反對各個示威遊行嘅經驗,警察只要講一句「難以維持秩序」、「有暴亂嘅風險」,申請人絕對無得同佢拗。

文明社會之下,講求法理,任何措拖政策,唔應該由個別政府官員說了算。唔討論呢項天水圍嘅比賽有無危險,會唔會引發暴亂,只係討論警方呢種「我話點就點」嘅態度,已經令市民怨氣難平。

不要習慣聽謊言

市民叫警察做「黑警」,並非生安白造。先唔講警察對市民嘅敵視,對市民濫用武力,只係講講佢哋每日四點鐘上電視講過嘅歪理,已經令唔少人對警察失去信任:

  • 示威者打爛商店、打爛車站叫好很暴力; 警察向市民心口開真鎗叫低度武力
  • 警察沒有出示委任證,制服不顯示警員編號,係工作需要
  • 電視台新聞部工作人員被拉入警局毒打,警方連涉事警員都話搵唔到
  • 民陣負責人被四名惡漢毒打受重傷,警方嘅公佈話係「兩方人士互相毆鬥」

歪理講一百次都唔可以成為真理,但係歪理聽一百次隨時可以令大家麻木。

唔好將聽歪理變成習慣。

香港人,反抗。

Fitz連結: https://fitz.hk/?p=126735

10月17日下午7時更新

田總發公告,話「經與警方及相關部門再協商後,賽事將會如期舉行」