Fitz > 運動 Sports > 游泳 Swimming > 泳灘泳池10大安全守則

香港公眾泳灘、泳池,都係由康文署管理。康文署對泳客安全有相當詳細規則,包括泳池安全守則、泳灘安全守則、水上活動安全守則、健康指示、衛生指引,以至避免鯊魚襲擊的安全指引等。有咁詳細嘅安全守則當然係好事,不過簡單啲嘅話就會易消化啲,所以我哋編輯部整理咗「泳灘泳池10大安全守則」:

泳灘泳池10大安全守則

1. 認識自己嘅泳術水平

泳池有深有淺,泳灘有大浪亦有平靜時,泳客要清楚自己泳術水平,去適當嘅地方游水,亦唔好完全倚賴助浮物 (如浮床、水泡) 進入深水地區。

2. 落水時要精神飽滿

休息不足、酒醉未醒,游泳時都容易發生意外;食得太飽亦不宜落水。

3. 小心照顧兒童

細心照顧兒童,以免走失

4. 小心雷暴

於戶外泳池或泳灘,有雷暴警告時唔好落水,並依從救生員指示

5. 有傷口要留意

身體有傷口先包紥,以免發生感染,或吸引鯊魚注意

6. 留意泳灘旗號

泳灘掛上紅旗,代表因天氣、海水污染等原因關閉。鯊魚旗表泳灘附近有鯊魚,不准泳客落水。

7. 個人衛生

患有手足口病、紅眼症,以及發燒及咳嗽、打噴嚏等呼吸道感染病徵,不能進入公眾泳池。進入泳池亦必須經過水簾和洗腳池,沖洗身體。泳池及泳灘亦不准隨地吐痰、於水中小便、亂拋垃圾。

8. 跳水要小心

某些公眾泳池設有跳水池,可在此練習跳水。除此之外,泳池及泳灘的浮台皆不准跳水,以免影響其他泳客。

9. 泳灘游水注意

不要單獨去泳灘游水,黑夜亦不宜在泳灘落水。

10. 求救守則

遇溺求救時,要大聲呼叫。

資料: 康文署


⮑ YAS HYKE 行山保 保障範圍涵蓋全港所有山野及行山徑,5程僅需$75 (Fitz 讀者優惠$50/5程),便享有意外醫療、財物以及身故賠償等保障,合共保額超過HK$300,000。